2008-2009

Salma Afifi

Salma Afifi

Paige Armstrong

Paige Armstrong

Chris Belknap

Chris Belknap

Jennifer Bordonaro

Jennifer Bordonaro

Cheryl Cohler

Cheryl Cohler

Jessica Crank

Jessica Crank

Cassidy Dahn

Cassidy Dahn

Craig Folcik

Craig Folcik

Wendy Garvin

Wendy Garvin

Esther Gonzales

Esther Gonzales

Erica Hinz

Erica Hinz

Jessica Hooker

Jessica Hooker

Laura Huling

Laura Huling

Kate Kubler

Kate Kubler

Irina Lisker

Irina Lisker

Paula Andrea Lucuara

Paula Andrea Lucuara

John McCarthy

John McCarthy

UConn Health logo

Kathleen Merwin

Molly Moran

Molly Moran

Marcus Moss

Marcus Moss

Kerrie O'Brien

Kerrie O'Brien

Mariliam Padilla

Mariliam Padilla

UConn Health logo

Lauren Rosen

Natalia Sanchez

Natalia Sanchez

Christopher Soares

Christopher Soares

UConn Health Logo

Jen Song

Brittany Sonnichsen

Brittany Sonnichsen

Hassam Sultan

Hassam Sultan

Naima Thavory Joseph

Naima Thavory Joseph

Lakeshia Thomas

Lakeshia Thomas

James Wallace

James Wallace

Katherine Wallander

Katherine Wallander

Jessica Wilson

Jessica Wilson

Kristina Ziegler

Kristina Ziegler